Зміст Бухгалтерського Балансу

Зміст Бухгалтерського Балансу
В бухгалтерському балансі активи і пасиви повинні показуватися з підрозділом в залежності від терміну звернення (погашення) на довгострокові (понад один рік) і короткострокові (до одного року включно). Бухгалтерський баланс повинен містити такі числові показники: АКТИВ Необоротні активи Нематеріальні активи Організаційні витрати Патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні права та активи Ділова репутація організацій Основні засоби Земельні ділянки та об'єкти природок
в бухгалтерському балансі активи і пасиви повинні показуватися з підрозділом в залежності від терміну звернення (погашення) на довгострокові (понад один рік) і короткострокові (до одного року включно). Бухгалтерський баланс повинен містити такі числові показники:
АКТИВ
Необоротні активи
Нематеріальні активи
Організаційні витрати
Патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки обслуговування), інші аналогічні права та активи
Ділова репутація організацій
Основні засоби
Земельні ділянки та об'єкти природокористування
Будинки, машини, обладнання та інші основні засоби
Незавершене будівництво
Фінансові вкладення
Інвестиції в дочірні суспільства
Інвестиції в залежні суспільства
Інвестиції в інші організації
Позики, надані організаціям на термін більше 12 місяців
Інші фінансові вкладення
Оборотні активи
Запаси
Сировина, матеріали та аналогічні цінності
Витрати в незавершеному виробництві (витрати обігу) Готова продукція, товари для перепродажу та товари відвантажені
Витрати майбутніх періодів
Нарахований податок на: додану вартість залишок майна
Покупці і замовники
Дебіторська заборгованість
Векселі до отримання
Заборгованість дочірніх і залежних товариств
Заборгованість учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу Аванси видані
Інші дебітори
Фінансові вкладення
Позики, надані організаціям на термін менше 12 місяців
Власні акції, викуплені в акціонерів
Інші фінансові вкладення кошти Розрахункові рахунки
Валютні рахунки
Інші грошові кошти
збитки
Непокриті збитки минулих років
Збиток звітного року
ПАССИВ
капітал і резерви
Статутний капітал Додатковий капітал
Резервний капітал
Резерви, утворені відповідно до законодав льством
Резерви, утворені відповідно до установчих документів Нерозподілений прибуток минулих років
Нерозподілений прибуток звітного року
Довгострокові пасиви
Позикові кошти
Кредити банків, що підлягають погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати Інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати Інші пасиви
Короткострокові пасиви
Позикові кошти
Кредити банків, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати Інші позики, що підлягають погашенню в ті чення 12 місяців після звітної дати Кредиторська заборгованість
Постачальники і підрядники
Векселі до сплати
Заборгованість перед дочірніми і залежними товариствами
Заборгованість перед персоналом організації
Заборгованість перед бюджетом і соціальними фондами
Заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів
Аванси отримані
Інші кредитори
Доходи майбутніх періодів
Резерви майбутніх витрат і платежів
Словник бізнес-термінів.Академік. ру. 2001.